Artikel 1: algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen en bestellingen tussen Lettermachine en de opdrachtgever(s), voor zover niet expliciet in de overeenkomst, offerte, aanbieding of opdracht is aangegeven dat wordt afgeweken van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: definities
1. Lettermachine: ‘’Lettermachine’’, eenmanszaak, gevestigd te Groningen , KvK-nummer 72596252,
2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die
a. een offerte ontvangt om eventueel een overeenkomst met Lettermachine te sluiten
b. contact heeft met Lettermachine aangaande de opstelling van een overeenkomst
c. een overeenkomst met Lettermachine is aangegaan
3. Offerte: prijsopgave van een specifieke opdracht of opdrachten
4. Aanbod: een aanbod gedaan voor het doen van een opdracht voor een vastgesteld tarief, door opdrachtgever aan Lettermachine
5. Bestelling: het plaatsen van een bestelling via de website of per mail door opdrachtgever aan
6. Opdracht: de dienst die Lettermachine tegen betaling levert aan de opdrachtgever
7. Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en Lettermachine,
8. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden zoals deze voortkomen uit dit document

Artikel 3: offertes
1. De aanvraag van een offerte wordt gedaan door de opdrachtgever. Deze aanvraag kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.
2. Lettermachine stuurt opdrachtgever uiterlijk binnen zeven dagen de offerte, tenzij anders aangegeven door Lettermachine. De offerte wordt per mail verstuurd.
3. De offerte is ten allen tijde vrijblijvend. Aan de offerte kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4: het aanbod
1. Het staat elke (rechts)persoon vrij om contact op te nemen met Lettermachine aangaande een aanbod voor een opdracht. Een rechtspersoon dat dergelijk aanbod doet wordt gedefinieerd als opdrachtgever, overeenkomstig artikel 2 lid 2.
2. Het aanbod kan zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan.
3. Nadat het aanbod Lettermachine heeft bereikt, brengt Lettermachine de opdrachtgever uiterlijk binnen veertien dagen, tenzij een andere termijn is afgesproken, schriftelijk op de hoogte omtrent het aanbod en of deze is geaccepteerd. Indien Lettermachine schriftelijk vaststelt dat het aanbod wordt geaccepteerd, komt er automatisch een overeenkomst tot stand tussen Lettermachine en opdrachtgever, overeenkomstig de in het aanbod besproken opdracht en tarief. Voorgaande is niet van toepassing op situaties zoals beschreven in artikel 6 lid 4.
4. Aan het aanbod kunnen geen rechten worden ontleend indien er (nog) geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 5: totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt automatisch tot stand door acceptatie van een niet vrijblijvende offerte door opdrachtgever,
2. De overeenkomst komt automatisch tot stand door acceptatie van een aanbod door Lettermachine, overeenkomstig de procedure zoals beschreven in artikel 4 lid 3 van de algemene voorwaarden.
3. De overeenkomst komt automatisch tot stand wanneer Lettermachine een bestelling, geplaatst door opdrachtgever, uitdrukkelijk schriftelijk of mondeling heeft geaccepteerd.

Artikel 6: inhoud van de overeenkomst
De overeenkomst bevat tenminste:
a. een omschrijving van de geplaatste opdracht
b. een uiterlijke datum van aanlevering van de opdracht, tenzij anders bepaald
c. een tarief per woord, of vastgesteld bedrag, tenzij anders bepaald
d. de naam, bankgegevens en het woonadres of factuuradres van opdrachtgever

Artikel 7 omschrijving van de opdracht

1. De opdracht dient voldoende duidelijk omschreven te zijn. Opdrachtgever dient voldoende informatie te verstrekken opdat Lettermachine de opdracht naar behoren uit kan voeren.
2. Indien Lettermachine tijdens het uitvoeren van de opdracht aanvullende informatie vraagt aan opdrachtgever, dient deze de gewenste informatie zo volledig mogelijk te verstrekken.

Artikel 8: tussentijds wijzigen van de opdracht
1. Het is voor de opdrachtgever mogelijk de opdracht tussentijds te wijzigen.
2. Opdrachtgever brengt Lettermachine op de hoogte van de gewenste wijziging. De wijziging is pas geldig wanneer deze door Lettermachine is bevestigd.
3. Voor de wijziging of aanvulling geldt per woord hetzelfde tarief als voor de andere woorden in de opdracht. Indien de opdracht wordt volbracht voor een vastgesteld tarief, bepaalt Lettermachine in overleg met opdrachtgever de eventuele aanvullende kosten.
4. Onder ‘wijziging’ wordt ook de aanvulling van een tekst verstaan.
5. Indien de wijziging bestaat uit het weglaten van bepaalde informatie die reeds in de opdracht is verwerkt, wordt voor alle geschreven woorden betaald door Opdrachtgever.

Artikel 9: de annulering
1. Indien de opdracht zonder gegronde reden door opdrachtgever wordt geannuleerd, worden de door Lettermachine gemaakte eventueel reeds gemaakte kosten van arbeid in rekening gebracht.
2. Onder ‘gemaakte kosten’ worden de woorden gerekend die reeds door Lettermachine ten behoeve van de opdracht zijn geschreven. Hiervoor wordt het afgesproken woordtarief als blijkt uit de overeenkomst gehanteerd. Indien de opdracht een vastgesteld tarief bevat, wordt hiervan naar redelijkheid een percentage in rekening gebracht.

Artikel 10: aanlevering tekst en eventuele herziening
1. Lettermachine levert uiterlijk op de afgesproken datum de geschreven tekst aan.
2. De tekst wordt beschouwd door opdrachtgever geaccepteerd te zijn, indien
a. hiervan uitdrukkelijk bericht wordt gedaan
b. de betaling door opdrachtgever wordt volbracht
c. de genoemde termijn voor herziening reeds verstreken is
3. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om binnen veertien dagen, geteld vanaf de dag van aanlevering, een herziening aan te vragen. Hiervan wordt Lettermachine schriftelijk op de hoogte gesteld. De instructies voor de herziening worden in duidelijke bewoording aangegeven, zodat Lettermachine de herziening correct kan toepassen.
4. De herziening is geheel kosteloos indien zij niet berust op onvoldoende verstrekte informatie door opdrachtgever. Indien dit wel het geval is, wordt eventueel naar redelijkheid een percentage in rekening gebracht door Lettermachine voor de herziening.
5. De herziening wordt uiterlijk zeven dagen na bevestiging door Lettermachine aangeleverd.
6. Na aanlevering van de herziening wordt de tekst beschouwd door opdrachtgever geaccepteerd te zijn indien er geen bezwaar wordt aangediend binnen 7 dagen.
7. Een tweede herziening is niet kosteloos, tenzij anders bepaald in overleg tussen Lettermachine en opdrachtgever.

Artikel 11: verplichtingen ontleend aan de overeenkomst
1. Lettermachine verplicht zich de opdracht naar beste vermogen en tijdig uit te voeren
2. Opdrachtgever verplicht zich na acceptatie van de tekst het afgesproken tarief tijdig te betalen

Artikel 12: De betaling
1. De betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum door het verschuldigde bedrag over te maken op de rekening van Lettermachine (vermeld op de factuur), tenzij anders afgesproken.
2. Indien de betaling niet of niet volledig heeft geschiedt, zal Lettermachine de opdrachtgever in gebreke stellen > redelijke termijn van veertien dagen om alsnog te betalen. Lettermachine stelt opdrachtgever hiervan op de hoogte.
3. Indien de betaling na dertig dagen reeds niet is volbracht, heeft Lettermachine het recht om het verschuldigde bedrag te incasseren. De kosten die aan het incasso verbonden zijn, komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13: aansprakelijkheid
1. Lettermachine is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Lettermachine is afgegaan op de informatie verstrekt door opdrachtgever
2. Indien Lettermachine aansprakelijk wordt gehouden, kan dit enkel voor directe schade en kan dit nooit voor indirecte schade.
3. In het geval genoemd in lid 2, kan het bedrag van de aansprakelijkheid niet hoger uitvallen dan het overeengekomen totaalbedrag met betrekking tot de opdracht.

Artikel 14: Kopierechten

1. Zodra de overeenkomst is gesloten, en de aangeleverde tekst is geaccepteerd en betaald door de opdrachtgever, worden de rechten van de tekst overgedragen aan de opdrachtgever en vervallen de rechten van de tekst automatisch bij Lettermachine.

2. Wanneer een tekst door de opdrachtgever niet is geaccepteerd, en er dus geen overeenkomst is afgesloten, blijven de rechten van de tekst bij Lettermachine. Mocht de opdrachtgever de tekst gebruiken, zonder dat de overeenkomst volledig is gesloten, wordt dit gezien als plagiaat.

Artikel 15: Facturering

1. Bij het akkoord gaan van de overeenkomst, is Lettermachine gerechtigd om de facturen digitaal te verzenden via een pdf-bestand.
2. Mocht de opdrachtgever aangeven een papieren factuur te willen ontvangen, dan is dit mogelijk mits dit expliciet gevraagd wordt. Anders geldt automatisch digitale facturering overeenkomstig art.15 lid 1. van de Algemene Voorwaarden.

3. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na de uitreiking van de factuur, tenzij iets anders afgesproken